Archiwum wystawia zaświadczenia dotyczące przebiegu studiów absolwentów i byłych studentów uczelni na pisemny wniosek zainteresowanego dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed przesłaniem wniosku lub uiszczeniem opłaty w celu weryfikacji czy Państwa dokumentacja znajduje się już w Archiwum.

Od dnia 01.10.2018 r. /zgodnie z Zarządzeniem Rektora US nr 82/2018 z dnia 01.10.2018 r./ obowiązują następujące opłaty za wystawianie zaświadczeń i dokumentów:

 • zaświadczenie o stanie studiów – 20 zł
 • zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych – bezpłatne
 • karta przebiegu studiów
  1. studia licencjackie – 130 zł
  2. studia magisterskie uzupełniające – 100 zł
  3. studia magisterskie jednolite – 150 zł
 • potwierdzenie zaliczenia wybranych przedmiotów /do 5 pozycji/ – 30 zł
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów – 20 zł
 • zaświadczenie o treściach programowych przedmiotów z całości studiów
  1. studia licencjackie – 200 zł
  2. studia magisterskie uzupełniające – 150 zł
  3. studia magisterskie jednolite – 300 zł
 • wydanie uwierzytelnionych kserokopii – 2 zł za stronę
 • w przypadku kwerend nie wymienionych powyżej wyszukiwanie dokumentów i sporządzenie odpowiedniego dokumentu – 15 zł za godzinę pracy oraz za każde rozpoczęte ½ godziny pracy

 

Wpłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

w tytule wpłaty proszę podać:

0052, imię i nazwisko, rodzaj zaświadczenia

np. 0052, Jan Kowalski, karta przebiegu studiów

 

Dane potrzebne do przelewu z zagranicy do Polski:

 

Beneficiary Bank Information INGBPLPW
Beneficiary Bank Name ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Beneficiary Bank Address

CBK Północno-zachodni Zespół w Szczecinie, ul. 3 Maja 30

70-215 Szczecin

Beneficiary Account No 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Beneficiary Name Szczecin University – Archiwum (0052)
Beneficiary Address Al. Papieża Jana Pawła II 22a,
Szczecin, 70-453 Poland

Kwerenda rozpoczyna się po otrzymaniu formularza oraz dokonaniu wpłaty.

Formularz

Formularz edytowalny

Skip to content