Udostępnianie akt

Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnia akta wytworzone w toku działalności uczelni oraz jej poprzedniczek pracownikom, studentom oraz doktorantom Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osobom spoza Uczelni.

Osobom spoza uczelni, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 poz. 217), akta udostępnia się za zgodą JM Rektora US.

Dokumentację do celów naukowo-badawczych udostępnia się pracownikom, studentom oraz doktorantom Uczelni za zgodą kierownika Archiwum US.

Dokumentację udostępnia się na miejscu w Archiwum.

Kwestie udostępniania  nie opublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich reguluje szczegółowo Zarządzenie nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 01 października 2018 roku.

Wyciąg z Zarządzenia nr 81/2018 Rektora US

§ 1
1.    Nie opublikowane prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, dyplomowe i licencjackie przechowywane w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego mogą być udostępniane:
1/autorowi pracy,
2/pracownikom naukowym US
3/doktorantom US oraz studentom US
4/osobom spoza Uczelni
2.    Prace udostępnia się osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 po uprzednim złożeniu wniosku podpisanego przez osobę zainteresowaną
3.    Prace udostępnia się osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 3 po uprzednim złożeniu wniosku podpisanego przez:
•    osobę zainteresowaną,
•    promotora lub opiekuna naukowego pod kierunkiem którego zainteresowana osoba prowadzi badania lub przez instytucję zewnętrzną, kierującą osobę zainteresowaną,
4.    Prace udostępnia się osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 4 po uprzednim złożeniu wniosku podpisanego przez:
•    osobę zainteresowaną,
•    zezwolenie na udostępnienie pracy wydaje Rektor, któremu podlega Archiwum

 

Wyciąg z Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

ROZDZIAŁ VI: REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z CZYTELNI ARCHIWUM US

 • 23
 1. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
 2. Osoby korzystające (użytkownicy) z dokumentacji archiwalnej zamawiają akta na wnioskach o udostępnienie zbiorów.
 3. Użytkownik może zamówić jednorazowo do 10 jednostek archiwalnych. Dla osób przyjezdnych lub w innych uzasadnionych przypadkach, liczba udostępnionych jednostek może być zwiększona.
 4. Akta należy zamawiać przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 5. Przerwa w korzystaniu z dokumentacji dłuższa niż jeden rok powoduje wygaśnięcie ważności zezwolenia. Zezwolenie na korzystanie akt obowiązuje w danym roku kalendarzowym
 6. Użytkownik powinien zawiadomić pracownika Archiwum o zakończeniu korzystania z akt lub o przerwaniu pracy na okres dłuższy niż 2 tygodnie. W przypadku nie zgłoszenia przerwy, akta będą odsyłane do magazynu.
 7. Użytkownik ma prawo:

a/ korzystać z pomocy archiwalnych znajdujących się w Archiwum US potrzebnych do jego pracy,

b/ zamawiać w pracowni Archiwum (na koszt własny) kserokopie, skany oraz materiałów w ramach udzielonego zezwolenia. Kserokopii nie wykonuje się z materiałów o charakterze osobistym i z prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych,

c/ do samodzielnego wykonywania-odwzorowań cyfrowych bez użycia dodatkowego oświetlenia zamawianych materiałów w pracowni Archiwum (z wyjątkiem materiałów o charakterze osobistym oraz prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych).

 1. Użytkownik zobowiązany jest:

a/ stosować się do przepisów niniejszego regulaminu,

b/ dbać o całość i bezpieczeństwo wykorzystywanych akt,

c/ dokonywać wpisów w księdze obecności oraz w metryczce akt

d/ po opublikowaniu pracy opartej na materiałach Archiwum złożyć jeden egzemplarz tej pracy w Archiwum US.

 1. Użytkownikowi nie wolno:

a/ dokonywać jakichkolwiek zmian w układzie wykorzystywanych akt, dokonywać poprawek lub uzupełnień,

b/ sporządzać notatek na papierze położonym na aktach lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwie oddziaływać na udostępnione dokumenty,

c/ udostępniać akta innym użytkownikom.

 1. Nie przestrzeganie przez użytkownika przepisów regulaminu, niestosowanie się do warunków udzielonego zezwolenia, może spowodować cofnięcie zezwolenia na korzystanie z dokumentacji archiwalnej.
 2. Regulamin musi być udostępniony użytkownikom.

Wniosek o udostępnianie

Skip to content